korom | cs123

 

CD Type
Please list which CDs you want

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 korom1
#2 korom2
#3
korom3
#4
korom4
#5 korom5
#6 korom6
#7 korom7
#8 korom8
#9 korom9
#10 korom10
#11 korom11
#12 korom12
#13 korom13
#14 korom14
#15 korom15
#16 korom16
#17 korom17
#18 korom18

Szilárd Mezei - viola
Albert Márkos - cello

 

© 2008

Recorded in 2007, Novi Sad, Serbia

Cover design Carlos Santos