The Afterlife of Trees cs471

 

 

 

 

 

 

 

 


Biliana Voutchkova! Ernesto Rodrigues! Guilherme Rodrigues! Magda Mayas! ‎The Afterlife Of Trees … and Strings!

Czy istnieje muzyka postsmyczkowa? Czy wystarczy nam wyobra?ni, by wzbudzi? w g?owie obraz takich d?wi?ków? Mo?e ?atwiej b?dzie jednak si?gn?? po muzyk?, skoro jest ju? z nami od kilku tygodni.

Historia jest nast?puj?ca. W pa?dzierniku 2016 roku do Berlina zawita?a para przesympatycznych Portugalczyków. Ernesto Rodrigues i Guilherme Rodrigues, wyposa?eni odpowiednio w altówk? i wiolonczel?, w Studio Borne 45, napotkali par? przeuroczych berli?skich rezydentek – Bilian? Voutchkov? i Magd? Mayas. Pierwsza mia?a w r?kach skrzypce, druga posadowiona by?a u podnó?a fortepianu. Wspólnie postanowili zagra? kilka d?wi?ków. Powsta?a muzyka, któr? nazwali The Afterlife Of Trees.

Dzi?, dzi?ki wydawnictwu pierwszego z Portugalczyków, Creative Sources, mo?emy pozna? owoce ich ci??kiej pracy. Pi?? odcinków z tytu?ami, jak ni?ej, potrwa równo czterdzie?ci minut. Mamy dopiero pocz?tek marca, a ju? jest z nami muzyka, która z pewno?ci? zaw?aszczy sobie tegoroczne listy najlepszych p?yt w naszej ulubionej kategorii swobodnej improwizacji.
The Afterlife Of Trees. Wielogatunkowy szum, rodzaj napi?cia na strunach, które znamionuje ch?? wydania pierwszych d?wi?ków. Sonorystyka strun, które gotowe s? niemal na wszystko, ale na razie postanawiaj? wymownie milcze?. Wewn?trz fortepianu dziej? si? ju? pewne zdarzenia akustyczne, które mo?emy potraktowa? w kategorii wydawania d?wi?ku. Cisza, która jest groz? chwili obecnej. Pasa?e mikrodronów, które próbuj? ?apa? punkty styczne. Towarzyszy temu zatracenie ?róde? d?wi?ku, które dopada ka?dego s?uchacza tego spektaklu. To opowie??, która ma bohatera zbiorowego. Rodzaj elektroakustyki, która nie wymaga jakichkolwiek amplifikacji. W 5 minucie nisko posadowiony dron buduje zr?by narracji, pozbawionej wszak?e typowych dla tego zestawu instrumentalnego d?wi?ków. Incydentalnie na strunach pojawiaj? si? drobiny meta noise’u. W oddali pojedyncze, suche, m?oteczkowe akordy piana. Troch? wzajemnego si?owania si? na strunach. Wszystko odbywa si? w bezpo?redniej blisko?ci ciszy. Na fina? kilka epizodów akustycznych na gryfach i inside piano, które przypominaj? nam, ?e obcujemy z czterema ca?kiem ?ywymi instrumentami.

The Multiplied Self. Jakby kilka upalonych pozytywek wysz?o na d?ugooczekiwany spacer. Narracja toczy si? w oparach dronów, sprawia wra?enie jednego wielod?wi?ku, który dr??y ska??. Chwila industrialnej wr?cz zadumy – trzy strunowce dr??, rezonuj? i kalecz? si? wzajemnie. Piano przyjmuje za? rol? dosadnego komentatora. Jak?e b?yskotliwy moment na p?ycie! Magda wkleszcza si? jeszcze g??biej w swój instrument i udowadnia, i? tak?e on jest strunowcem i to na pe?nych prawach cz?onkowskich.

Suddenly Forgotten. Cisza w ciszy, nanod?wi?ki, akustyczna uroda tej ekspozycji wprost eksploduje. Ci?g dalszy dronowej symfonii. Dr?enie, rezonans, ejakulacja. Narracja ma urok i delikatno?? baletnicy na balu u ksi?cia. Dziewicy, która nie spotka?a jeszcze prawdziwego m??czyzny. Cisza Cage’owskiego 4:33, to przy tej muzyce ha?as! Skupiony s?uchacz obcuje jednak z czym? wyj?tkowym. Minimal art of noise! Silent noise! Niebywa?e chamber, które wysz?o z fiharmonii i zapomnia?o drogi powrotnej.

Elective Affinities. Ci?g dalszy b?yskotliwych wzmaga? z cisz? akustyki perfekcyjnej. Polerowanie strun, frazy urywane w ?wier? s?owa. Piano Magdy wci?? w roli genialnego strunowca, które jest ledwie dotykany ko?cami palców. Kind of chamber fire music in deep silent! Repetycja i p?tle, jako wyj?tkowo skuteczna i precyzyjna metoda twórcza. Znów, delikatne jak puch, palce Magdy czyni? mo?liwym zjawiska ca?kowicie niemo?liwe… By? mo?e, to ona jest królow? tego balu! Oczywi?cie precyzyjne wskazanie who is who w tej narracji nadal graniczy z cudem. Ponownie ostatnie d?wi?ki odcinka improwizacji budz? w naszych g?owach obraz prawdziwych instrumentów. Tak, pami?tamy: skrzypce, altówka, wiolonczela i fortepian.

Notes On Blindness. Na start call & response. By? ka?da improwizacja cho?by w u?amkowej cz??ci bazuje na tym kanonie. Szumy i szmery, rezonuj?ce przedmioty ró?ne. Inside piano, outside strings. I na odwrót. Tu mo?e zdarzy? si? wszystko. Chwila akustyki normalnej. Je?li to s?owo cokolwiek znaczy w trakcie tego spektaklu. Zej?cie na poziom prostej percepcji akustycznej wzmaga poczucie przyjemno?ci z obcowania z d?wi?kami niezwyk?ymi, jakie by?y naszym udzia?em od pocz?tku tej opowie?ci. Na fina? eksperymentalny kontrapunkt. Czy strunowiec potrafi szumie?? Retoryka pytania wybrzmiewa, podobnie jak ca?a p?yta. Bliska doskona?o?ci! Andrzej Nowak (Spontaneous Music Tribune)